Alles over aardwarmte Lelystad

De ontwikkeling van Aardwarmte Lelystad is gestart. Bekijk wat het project inhoudt.

Waarom aardwarmte?

In Nederland gaan we met z’n allen zoveel mogelijk over op duurzame energie. Aardwarmte is een duurzame energiebron. Het kan bijdragen aan een fossielvrije toekomst en dat is goed voor het milieu. In de gemeente Lelystad wordt het warmtenet van Vattenfall nu van warmte voorzien door twee biomassacentrales. Straks kunnen we met aardwarmte warmte leveren aan huishoudens en gebouwen die zijn aangesloten op dit warmtenet. Dit zorgt ervoor dat we minder biomassa nodig hebben om warmte te produceren.

Geplande locatie

aardwarmtelocatie

HVC gaat samen met Vattenfall verkennen of een aardwarmteproject in Lelystad mogelijk is. De beoogde locatie hiervoor is Lelystad-Zuid. De precieze locatie is afhankelijk van de resultaten van het seismisch onderzoek dat we in maart 2024 gaan uitvoeren.

Lelystad kaart

meer onderzoek

Eerst moet meer onderzoek worden gedaan naar hoe de bodem er precies uit ziet. Dit heet seismisch onderzoek. Er is in Nederland al veel kennis is over de (diepe) ondergrond. Het onderzoek is een aanvulling op een eerder uitgevoerd SCAN-onderzoek en laat zien hoeveel warmte er mogelijk gewonnen kan worden. Bewoners en bedrijven in de omgeving van het onderzoeksgebied krijgen hierover meer informatie voordat het onderzoek start. 

duurzame warmte

Wie gaat de aardwarmte gebruiken?

De warmte wordt straks gebruikt via het bestaande warmtenet van Vattenfall. Huizen en andere gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in Lelystad worden straks misschien verwarmd met warmte uit de aarde. Dat warmtenet ligt in de wijken Landstrekenwijk, Grietenij, Ravelijn en een deel van de Landerijen en de Waterwijk. Het gaat hierbij om ongeveer 4800 huishoudens en 50 bedrijven. Daarnaast gaat de gemeente Lelystad bekijken welke wijken en huizen we nog meer kunnen verwarmen met aardwarmte. Inwoners, woningcorporaties en bedrijven krijgen de kans om zich aan te sluiten.

drone foto Lelystad
Planning

Bekijk hier de stappen op hoofdlijnen

 1. Stap 1

  aanvraag toewijzing zoekgebied

  Eind 2018 heeft HVC een opsporingsvergunning gekregen voor een aardwarmteproject in Lelystad. De vergunning is afgegeven door het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Daarna mogen we onderzoek doen naar aardwarmte.

 2. Stap 2

  potentie aardwarmte in kaart

  We brengen de potentie van aardwarmte in kaart op basis van de gegevens van het SCAN onderzoek. De resultaten worden besproken met de gemeente Lelystad en provincie Flevoland.

 3. Stap 3

  subsidie duurzame energie

  In maart 2023 is de subsidie duurzame energie (SDE++) toegekend door de Rijksoverheid.

 4. Stap 4

  start gesprek met omgeving

  De omgeving wordt betrokken bij de aardwarmteontwikkeling. Onderdeel is het participatieplan en het gesprek starten met de omgeving.

 5. Stap 5

  vervolg ondergrond in kaart brengen

  In maart gaan we onderzoek doen naar de bodem van Lelystad. We gaan de ondergrond in kaart brengen via geluidsgolven. Zo komen we te weten hoe de bodem er precies uitziet en of er voldoende aardwarmte in de bodem zit. In totaal wordt ongeveer 50 kilometer van de ondergrond in kaart gebracht.

Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water is afkomstig van een (duurzame) warmtebron. Het leidingnet brengt deze warmte naar kassen en gebouwen. Een warmtenet is dan ook een milieuvriendelijke manier om kas, gebouw of woning te verwarmen en van warm water te voorzien. 

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte wordt beschouwd als één van de meest duurzame bronnen voor warmte.  Dit komt ten eerste omdat de warmte hernieuwbaar is. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar, want het wordt steeds opnieuw opgewarmd. Ook komt er nauwelijks COvrij bij de winning, transport en gebruik van aardwarmte. Voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant.

Download hier de factsheet "Duurzaamheid geothermie" van TNO.

Selecteer voor antwoord

Sinds 2000 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen; nu al zijn er 27 aardwarmte locaties met 39 doubletten. Geen van de aardwarmte-installaties is al aan het einde van de levensduur.
In het Westland zijn meerdere aardwarmteprojecten gerealiseerd onder andere door HVC. De ondergrond in het Westland (Onder-Krijt aardlaag) is namelijk erg geschikt voor aardwarmte. Verder speelt er een economische factor in Westland: glastuinbouwondernemers kunnen dankzij aardwarmte stabiele energieprijzen creëren en inspelen op de vraag naar duurzaam geteelde producten. Daarmee is aardwarmte goed voor de concurrentiepositie van de Greenport. De glastuinbouw loopt van oudsher voorop met duurzame oplossingen voor energievraagstukken.

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Selecteer voor antwoord

De aardwarmtewinnings-installatie bevindt zich op een omheind terrein van 30 bij 30 meter. Hierop staat een gebouw van zo’n 20 bij 20 meter voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een klein kantoor. Vanuit de omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en de gebouwen.

Het bovengrondse terrein waarop een aardwarmte installatie staat, bedraagt zo’n 30 bij 30 meter. Daarop bevinden zich:

 • Het doublet dat bestaat uit een productie- en injectieput
 • Aardwarmtegebouw met: warmtewisselaars en aansluiting warmtenet, pompen, filters, ruimte voor opslag materiaal.
 • Ontgassingsinstallatie en opslagvaten
 • Tijdelijk kantoor. 
omkadering Trias Westland locatie
Close
omkadering Trias Westland locatie

Selecteer voor antwoord

Van grote delen in Nederland, waaronder het Westland, weten we al hoe de ondergrond eruitziet. Dankzij onderzoek voor de olie- en gaswinning is sinds de jaren vijftig al veel bekend over de samenstelling van de bodem. Deze gegevens staan in het databestand ThermoGIS.

Ook zijn er meerdere aardwarmteprojecten gerealiseerd in het Westland, waaronder twee aardwarmtedoubletten bij Trias Westland. Hier hebben wij veel onderzoek gedaan naar de diepere ondergrond. De opgedane kennis van de geologie nemen we mee voor het vervolg. Het onderzoeksresultaat is een goede grondslag voor andere projecten.

Selecteer voor antwoord

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn vijf fases te herkennen: verkennen (1), opsporen (2), voorbereiden (3), winnen (4) en afsluiten (5).

Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is seismisch onderzoek waaruit blijkt dat er aardwarmte in de ondergrond zit. Aardwarmte Lelystad laat uitgebreide geologische berekeningen uitvoeren die meer details geven over de exacte locatie en een mogelijke locatie voor de winning. Met overheden, het energiebedrijf en de warmte-afnemers maakt de ontwikkelaar afspraken over de warmtelevering. Daarna worden vergunningen aangevraagd. Als de vergunningen zijn afgegeven, kan het boren van de putten starten, gevolgd door het testen van de installatie. Uit de testen moet blijken hoeveel water, met welke druk en welke temperatuur kan worden opgepompt. Deze gegevens komen in het winningsplan. Met de goedkeuring van het winningsplan kan de aardwarmtewinning van start gaan.

Kijk voor meer informatie op allesoveraardwarmte.nl.