Vergunningen stap voor stap

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke stappen worden daarvoor doorlopen? Voor het opzetten en uitvoeren van een aardwarmteproject zijn - globaal gezien - twee wetten belangrijk: de Mijnbouwwet en de Omgevingswet.

vergunning overzicht
onder de grond

1. De Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet geeft regels met betrekking tot activiteiten onder de grond vanaf een diepte van meer dan 500 meter onder de aardbodem. De Omgevingswet gaat over alles wat in de fysieke leefomgeving gebeurt tot 500 meter diepte en boven de grond.

Onderstaand schema geeft een schematisch overzicht van de vergunningverlening voor aardwarmte. De minister van Economische Zaken en Klimaat is het bevoegd gezag voor vergunningverlening voor aardwarmte.

afbeeldingen procedure vergunningen
Close

download

Bekijk hier de uitvergrote afbeelding van de vergunningenprocedure van aardwarmte.

boven de grond

2. De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De wet vervangt alle wetten en regels voor de leefomgeving zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we eerder gebruikten. Voor een aardwarmteproject geldt dit bijvoorbeeld voor een bestemmingsplanwijziging en het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Vanuit de Omgevingswet betrekken wij u als bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject. We ontwikkelen een participatieplan, hierin staat hoe we u als inwoner of ondernemer willen bereiken en betrekken en welke regels daarbij gelden. Daarbij volgen we het participatiebeleid van de gemeente Lelystad.

Stappen op een rij

Stap 1: in beeld brengen

Stap 2: in gesprek gaan

  • Gesprek starten met belanghebbenden over de ontwikkeling van het aardwarmteproject voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (BOPA). Voor inwoners worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. We gaan het gesprek aan, maken afspraken en leggen de resultaten vast in een participatiedocument. Deze participatie wordt georganiseerd voor de vergunningaanvraag.
  • Afhankelijk van de fase van het algehele project blijven we in contact met de omgeving en worden aan de hand van mijlpalen regelmatig contactmomenten georganiseerd, hiervoor wordt een participatiekalender opgesteld.

Stap 3: delen uitwerken en toetsen

  • Opstellen van een milieueffectrapportage-beoordeling en voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning(en).
  • Een milieueffectrapportage-beoordeling ( milieueffectrapportage-beoordelingsnotitie) maakt onderdeel uit van de voorbereiding. Op basis van bepaalde onderzoeken kunnen uitspraken worden gedaan over de mogelijke milieueffecten van het aardwarmteproject en of het eventueel noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. 
  • Bij aardwarmte wordt doorgaans de uitgebreide procedure gevolgd. 


stap 4: aanvragen omgevingsvergunningen en vervolg van de procedure

  • Nadat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen, wordt deze ter kennisgeving in de lokale krant gepubliceerd.
  • De aanvraag wordt doorgestuurd naar verschillende instanties voor advies (onder andere bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen)
  • Na advies van de verschillende instanties wordt een concept-besluit genomen voor de omgevingsvergunningen. Het concept-besluit gepubliceerd in de lokale krant en de Staatscourant. 
  • Na een periode voor het indienen van een bezwaar en zienswijze wordt een definitief besluit genomen door het bevoegd gezag: college van B&W.


 

Alles over de wetten en regels van aardwarmte

Meer informatie over vergunningen